A Blum program akkreditált továbbképzéseit elsősorban az óvodapedagógusok, illetve az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű szakemberek figyelmébe ajánljuk. Továbbképzéseink hiánypótlóak és egyediek, ezért úgy gondoljuk, rendkívüli jelentőséggel bírnak országos viszonylatban is.

Képzéseink által egy olyan összművészeti eszköztárat és tudást szeretnénk átadni az óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyre szabott személyiségfejlődése és -fejlesztése érdekében.

Képzéseink az Oktatási Hivatal által akkreditáltak, ami többek között azt jelenti, hogy a képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk, s a hétévente kötelezően teljesítendő 120 órába/kreditbe beszámíttathatóak.

AKKREDITÁLT 40 ÓRÁS KÉPZÉSEINK ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

A családbevonás és óvodai közösségépítés eszközei, technikái és az ahhoz szükséges önismeret

//A képzés személyes és online kontaktformában egyaránt megvalósítható.//

A technológia rohamos fejlődése, a felgyorsult világ és az emiatt egyre nagyobb számban előforduló fejlődési zavarok, valamint a váratlan helyzetek (pl. vírushelyzet) indokolttá teszik a családok eddiginél erőteljesebb bevonását a gyermekek fejlesztésébe, ennek érdekében az óvodával való együttműködésbe. A továbbképzés keresi és a benne résztvevőkkel meg is találja a választ arra, hogyan alakul a primer szocializációs szintér (a család) társadalomba illesztő folyamata, mi történik a gyermekkel és a szülővel az új környezetben, az intézményi színtéren (az óvodában), amikor találkoznak az óvodapedagógussal és azzal a teammel, akik munkájukkal segítik az új közegbe való beilleszkedést.

Részletek és jelentkezés
A gyermekekkel foglalkozó szakemberek, különösen az óvodapedagógusok hivatásszemélyiségének és önismeretének megerősítése

//A képzés személyes és online kontaktformában egyaránt megvalósítható.//

A továbbképzés a köznevelésben törvényileg is meghatározott feladatot lát el, nevezetesen a szakmai vagy pályával való azonosulási folyamat (identifikáció) pszichológiai alapjainak bemutatását, valamint önismeretük megerősítését teszi lehetővé a köznevelés területén dolgozók, jelen esetben elsősorban óvodapedagógusok számára. Ebben a folyamatban a lényeges elemek: annak elfogadása és megértése, hogy hiteles, kreatív személyiségű, az új iránt fogékony, még hatékonyabb megoldási módokat kereső és megtaláló óvodapedagógusok képesek csak a jövő iránt elkötelezett, teremtő és érzelmileg is stabil, a saját maguk számára értelmezett „teljes, egész, boldog nemzedéket” útjára indítani.

Részletek és jelentkezés

A gyermekkori kognitív és társas-érzelmi fejlődés és idegrendszeri fejlődési zavarok

//A képzés személyes és online kontaktformában egyaránt megvalósítható.//

A képzés indítását az atipikus fejlődés és a fejlődési zavarok előfordulásának megnövekedett mértéke indokolja. A képzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket a gyermekkori kognitív és társas-érzelmi fejlődés, valamint az idegrendszeri fejlődési zavarok megismerésére és kezelésére, és rávilágítson a gyermekeket érintő nehézségekre. A program vázát a gyermekek idegfejlődése, az idegfejlődésben előforduló zavarok, e zavarok konkrét eseteinek feldolgozása adja. A résztvevők az agyi fejlődésből kiindulva, ugyanakkor a környezeti és társadalmi tényezőket is figyelembe véve, megismerkednek a fejlődés fontos szakaszaival. A képzés a gyermekek kognitív fejlődését idegtudományi szempontból közelíti meg, és lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a lehető legjobban és leggyorsabban reagáljanak a nehézségekkel küzdő gyermekek helyzetére.

Részletek és jelentkezés

AKKREDITÁLT 60 ÓRÁS KÉPZÉSEINK ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

A mozgás, a zene és a drámapedagógia komplex összművészeti eszköztára inkluzív szemléletben

//A képzés személyes és online kontaktformában egyaránt megvalósítható.//

A továbbképzés a pedagógiai eszköztárból már ismert, önállóan alkalmazott művészeti ágak irányából közelítve (dráma, zene, mozgás, tánc és vizuális művészetek), a felnőtt és a gyermek egyéniségéhez, sajátosságaihoz igazodó, egyedi, kreatív, összetett megoldási formák, játékok és eszközök létrejöttét segíti.  Olyan ismeretekkel, kompetenciákkal gazdagítja a résztvevőket, amelyek megszerzésére a korábbi tanulmányaik nem biztosítottak megfelelő lehetőséget. A képzésnek köszönhetően a résztvevők többféle művészeti ágat, módszert, eszközt és irányzatot ismernek meg, amelyeket beépíthetnek mindennapi nevelési tevékenységükbe, azokat szabadon, komplex módon alkalmazhatják, kombinálhatják.

Részletek és jelentkezés

Szakmai programok

Kiváló szakember gárdánkkal (mind a felnőttoktatásban, mind az óvodás korosztály sajátosságaiban jártas pedagógusok, óvodapedagógusok, művészek és pszichológusok) szeretnénk támogatást nyújtani óvodai szakmai napok, nevelés nélküli napok és műhelyek megszervezéséhez az alábbi témákban:

 • szülők aktív bevonása az óvodai életbe, kommunikációs technikák, partnerség kiépítése a szülőkkel
 • szülői értekezlet másként – zenével, tánccal, játékkal
 • gyermekek egymás iránti elfogadásának segítése
 • agresszió csökkentése, konfliktuskezelés az óvodai csoportban
 • a gyermeki önbizalom erősítése, együttműködés képesség erősítése, önkifejezés
 • óvodai nevelőtestület együttműködésének javítása, egymás jobb megismerése
 • lélektől lélekig: pedagógusi önismeret gazdagítása, esetmegbeszélés, jógyakorlat megosztás szakemberekkel és egymással
 • az összművészetek szerepe a nevelésben: programunk által képviselt művészeti ágaknak megfelelően, egyenként vagy kombináltan összeállított pedagógiai műhelyek a mese, zene, bábjáték, drámajáték projektmódszerrel, mozgás-tánc és képzőművészetek (vizuális nevelés) témakörében, fókuszban ezek gyermeki személyiségre (és természetesen a felnőtt személyiségre is a műhely során megtapasztalt, átélt saját élmény által) gyakorolt, terápiás hatása
 • szabad játék és a gyermeki tanulás összefüggése, a gyermek megismerése, megfigyelési szempontok
 • digitális pedagógia, IKT eszközök és rájuk épülő programok beültetése az óvodai nevelésbe, biztonságos internetezés, szülők tájékoztatása és bevonása, inklúzió és esélyteremtés IKT eszközökkel
 • inklúzió, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-tanulási–magatartási nehézséggel küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges gyermekek magatartási, viselkedésbeli, tüneti jellegzetességei, ezek felismerése és a gyermek személyiségéhez és képességrendszeréhez legjobban illeszkedő technikák, játékok, helyzetek alkalmazása

Lehetőség van egyéni igények szerint – az óvoda által kért tematikának megfelelően – egy egész vagy akár több napos szakmai nap és pár órás műhely megtartására is országos lefedettséggel. Árajánlatot is személyre szabottan tudunk küldeni.

Testületek, akiknél már jártunk, így referenciával szívesen szolgálnak: Péceli Harangvirág Református Óvoda, Erdőkertesi Ki Akarok Nyílni Óvoda,  III. kerületi Gyermeksziget Montessori Óvoda, Tatabányai Micimackó Óvoda, Környei Vackor Óvoda.

A szakmai programokról szívesen adunk bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségen:

E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!